เกี่ยวกับพิชญศึกษา

ชื่อโรงเรียน      โรงเรียนพิชญศึกษา          
                               
สถานที่ตั้ง

 • เลขที่  94/1  หมู่ที่ 8  ซอยสุขาประชาสรรค์ 3  ถนนติวานนท์ ตำบลบางพูด  อำเภอปากเกร็ด  จังหวัดนนทบุรี  11120
 • โทร. 0-2583-3777  โทรสาร. 0-2583-3780
 • Website : www.pichaya.ac.th  และ  www.pichayasuksanursery.com   Email : pichaya.admission@gmail.com

 
ประวัติโรงเรียน       

 • สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โปรดเกล้าฯ พระราชทานนาม โรงเรียนพิชญศึกษา 
 • ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ สูตะบุตร  อาจารย์ ดร. สุนงนาท สูตะบุตร รศ.ศรีวงศ์  สุมิตร ได้เล็งเห็นความสำคัญของคุณภาพในการจัดการศึกษาที่มุ่งให้เยาวชนได้พัฒนาความคิด สร้างสรรค์ ส่งเสริมกระบวนการ ในการเรียนรู้และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างโดยสันติสุข จึงได้ก่อตั้ง โรงเรียนพิชญศึกษา ขึ้น
 • เปิดดำเนินการสอนเมื่อวันที่  16  พฤษภาคม  พ.ศ. 2533  มีนักเรียนจำนวน  58  คน  ครูจำนวน  19  คน 
 • ปัจจุบันปีการศึกษา  2558  มีนักเรียนจำนวน  1,524  คน ครูจำนวน  144  คน
 • พระพุทธรูปปางลีลา นาม “พระพุทธรัตนนิมิตสถิตพิชญศึกษาสถาน” สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก สถิตวัดบวรนิเวศวิหาร ประทานนาม

 

 • ความหมายพิชญศึกษา  หมายถึง  การมุ่งมั่นพัฒนาให้เยาวชนเกิดการเจริญงอกงาม นำไปสู่ผู้ที่มีความรู้สูงสุด
 • ความหมายตราโรงเรียนพิชญศึกษา   ดอกกล้วยไม้แคทลียาควีนสิริกิติ์ อยู่เหนือรากฐานของลำต้นที่แข็งแรง 3 ต้น ลำต้นทั้ง 3 ต้น หมายถึงจุดมุ่งหมายในการจัดการศึกษาที่จัดเป็น 3 ส่วนคือ
 • พุทธิพิสัย   เป็นความสามารถของสมองเกี่ยวกับความรู้ ความจำ ความคิด
 • จิตพิสัย   เป็นความรู้สึกเรื่องของเจตคติ ค่านิยม จริยธรรมและคุณธรรม
 • ทักษะพิสัย   เป็นความสามารถในการกระทำ หรือปฏิบัติงาน

 

 • ปรัชญาของโรงเรียน        มุ่งมั่นพัฒนาความคิด กิจกรรมสร้างสรรค์ เสริมสร้างจริยธรรม 
 • คติพจน์ของโรงเรียน        มานสํ วิริยํ ขันติ ภูมิ  เว อิทธิ พลํ   ความตั้งใจมุ่งมั่น ความเพียร ความมีขันติ  เป็นพลังที่เป็นเหตุ ให้ประสบความสำเร็จโดยแท้
 • ปณิธานของพิชญศึกษา   มุ่งพัฒนาให้ผู้เรียนเป็น คนดี    มีปัญญา  มีความเป็นไทย  มีความรู้อันเป็นสากล และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข 
 • สีประจำโรงเรียน               ม่วง  น้ำเงิน 
 • ดอกไม้ประจำโรงเรียน      ดอกกล้วยไม้ แคทลียา ควีนสิริกิติ์